Feeds:
Bài viết
Bình luận

180811

Nhật xuất Đông Phương
Duy ngã Bất Bại.

Advertisements

020511

Nhân diện bất tri hà xứ khứ.

300511

莫謂春殘花落盡
庭前昨夜一枝梅

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

040511

Đào hoa y cựu tiếu đông phong.